Interne klachtenregeling Advocatenkantoor JMV B.V.

Indien u als cliënt ontevreden bent over of een klacht heeft over de dienstverlening van Advocatenkantoor JMV B.V., verzoeken wij u ons hierover schriftelijk of mondeling te informeren. Wij beschouwen als een klacht elke redelijkerwijs als zodanig aan te merken, mondeling of schriftelijk gedane uitlating van ongenoegen betreffende de dienstverlening door Advocatenkantoor JMV B.V., door of namens de cliënt kenbaar gemaakt.

 

Klachten worden geregistreerd naar de aard van de klacht volgens onderstaande categorieën:

  • Klachten over werkwijze/bejegening door Advocatenkantoor JMV B.V.;
  • Klachten over juridisch-inhoudelijke aspecten van de dienstverlening;
  • Klachten over financiële aspecten van de dienstverlening;
  • Klachten over praktijkvoering in het algemeen.

Een klacht kan in meerdere klassen worden ingedeeld.

 

Doel van deze interne klachtenprocedure is als volgt:

  • Eventuele ontevredenheid in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren;
  • Te trachten een gerezen geschil in onderling overleg samen op te lossen;
  • Een helder beeld te krijgen van onze dienstverlening teneinde de kwaliteit daarvan te optimaliseren.

Zodra u een klacht indient, is de procedure als volgt:
De klachtenfunctionaris mr. J.M. Visser zal zo spoedig als mogelijk op de hoogte worden gebracht van uw klacht.

 

De klachtenfunctionaris zal uw klacht schriftelijk beantwoorden. Indien nodig of indien u daarna daaraan nog behoefte heeft, kan nog een afspraak met de klachtenfunctionaris volgen. De klachtenfunctionaris zorgt voor een behoorlijke behandeling en vastlegging van de klacht waarbij onder alle omstandigheden geheimhouding wordt gewaarborgd.
Wanneer de klacht niet tot tevredenheid van u kan worden afgehandeld, wordt u gewezen op de mogelijkheid u te wenden tot de Deken van de Orde van Advocaten te Rotterdam om daar uw klacht kenbaar te maken of u te wenden tot de Geschillencommissie Advocatuur, waarbij Advocatenkantoor JMV B.V. is aangesloten.