Incasso

Advocatenkantoor JMV mag zichzelf met recht incassospecialist noemen. JMV heeft jarenlange ervaring op het gebied van (debiteuren)incasso. Op basis van deze ervaring kan JMV voor ondernemers het totale incasseringstraject van geldvorderingen op debiteuren verzorgen. Vanaf de eerste schriftelijke sommatie richting de wanbetaler/debiteur tot en met de executie van een eventueel vonnis na een gerechtelijke procedure.

Bij de start van de incasso wordt in overleg met de cliënt het plan van aanpak c.q. de strategie bepaald. JMV zal eerst trachten om door middel van een straffe (aangetekende) sommatiebrief de wanbetaler te bewegen tot spoedige betaling. JMV stelt zich altijd redelijk op richting uw debiteur – mede vanuit het oogpunt van een praktische en snelle oplossing – zodat de kans zelfs aanzienlijk is dat klant voor uw onderneming behouden kan blijven indien gewenst door de cliënt. Echter in de regel is het vertrouwen in de wanbetaler zodanig aangetast dat hardere (rechts)maatregelen helaas een noodzaak zijn geworden.

JMV maakt regelmatig gebruik van een uiterst effectief middel om een wanbetaler tot snelle betaling van de openstaande factuur te dwingen, namelijk het leggen van conservatoir beslag op vermogensbestanddelen van de debiteur. Zo kan onder meer (conservatoir) beslag worden gelegd op bankrekeningen, roerende zaken – zoals auto's en inventaris -, onroerende zaken, op aandelen, onder opdrachtgevers van de debiteur en op het salaris of uitkering van de debiteur. Alleen een advocaat kan beslag leggen op geld en/of goederen. Ook het aanvragen van het faillissement - bijvoorbeeld als drukmiddel - van de wanbetaler kan slechts door een advocaat worden gedaan!

Verder kan JMV van waarde zijn door de algemene voorwaarden van uw bedrijf zo op te stellen – of zonodig aan te passen – dat uw juridische positie ten opzichte van wanbetalers binnen de grenzen van de wet optimaal is. Daarbij dient onder meer te worden gedacht aan een (rechtsgeldig) eigendomsvoorbehoud, het bedingen van zekerheden, contractuele rente en (buitengerechtelijke) kosten bij geen of te late betaling. Ook kan JMV uw organisatie adviseren over het gebruik van algemene voorwaarden.

Naast de (gerechtelijke) incasso van al dan niet betwiste geldvorderingen heeft mr. Visser de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan in talloze faillissementen in hoedanigheid van curator. Deze ervaring kan JMV weer gebruiken bij het maken van een plan van aanpak teneinde uw geldvorderingen te incasseren. Daarnaast weet JMV waar de risico's en/of (on)mogelijkheden liggen. Zodoende kan hier rekening mee worden gehouden bij uw debiteurenbeleid. Ook kan JMV namens zijn cliënt zekerheden bedingen van wanbetalers om de kans te vergroten op (volledige) betaling van het verschuldigde bedrag.

Vanzelfsprekend streeft JMV ernaar om de totale (incasso)kosten zo veel mogelijk op de wanbetaler te verhalen.